ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

            ๑๐. ปุคฺคลสุตฺตวณฺณนา
  [๑๓๓] ทสเม อฏฺิกงฺกโลติอาทีนิ ตีณิปิ ราสิเววจนาเนว. อิเมสํ
ปน สตฺตานํ สอฏฺิกาลโต อนฏฺิกาโลว พหุตโร. คณฺฑุปฺปาทกาทิปาณภูตานํ
หิ เอเตสํ อฏฺิเมว นตฺถิ, มจฺฉกจฺฉปาทิภูตานํ ปน อฏฺิเมว พหุตรํ, ตสฺมา
อนฏฺิกาลญฺจ อติพหุอฏฺิกาลญฺจ ๑- อคฺคเหตฺวา สอฏฺิกาโลว ๒- คเหตพฺโพ.
อุตฺตโร คิชฺฌกูฏสฺสาติ คิชฺฌกูฏสฺส อุตฺตรปสฺเส ิโต. มคธานํ คิริพฺพเชติ
มคธรฏฺสฺส คิริพฺพเช, คิริปริกฺเขเป ิโตติ อตฺโถ. เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ.
ทสมํ
              ปโม วคฺโค.
              ----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๑๗๙. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3985              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3985              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=440              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=4910              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4427              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4427              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com