ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

            ๖. สคาถาสุตฺตวณฺณนา
  [๑๐๐] ฉฏฺเ คูโถ คูเถน สํสนฺทติ สเมตีติ สมุทฺทนฺตเร ชนปทนฺตเร
จกฺกวาฬนฺตเร ิโตปิ วณฺเณนปิ คนฺเธนปิ รเสนปิ นานตฺตํ อนุปคจฺฉนฺโต
สํสนฺทติ สเมติ, เอกสทิโส เจว โหติ นิรนฺตโร จ. ๒- เสเสสุปิ เอเสว นโย.
อยํ ปน อนิฏฺอุปมา หีนชฺฌาสยานํ หีนชฺฌาสยสฺส สริกฺขภาวทสฺสนตฺถํ อาหฏา,
ขีราทิวิสิฏฺโปมา ๓- กลฺยาณชฺฌาสยานํ อชฺฌาสยสฺส สริกฺขภาวทสฺสนตฺถํ.
  สํสคฺคาติ ทสฺสนสวนสํสคฺคาทิวตฺถุเกน ตณฺหาสิเนเหน. วนโถ ชาโตติ
กิเลสวนํ ชาตํ. อสํสคฺเคน ฉิชฺชตีติ เอกโต านนิสชฺชาทีนิ อกโรนฺตสฺส
อสํสคฺเคน อทสฺสเนน ฉิชฺชติ. สาธุชีวีติ ปริสุทฺธชีวิตํ ชีวมาโน. สหาวเสติ
สหวาสํ วเสยฺย. ฉฏฺ.
@เชิงอรรถ: วิ.จู. ๗/๓๔๑/๑๓๒     ฉ.ม., อิ. เอกสทิโสว โหติ นิรนฺตโร
@ ม. สงฺขารานํ อิฏฺโปมา, ก.ขีราทิวิฏฺโปมา             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๑๕๙. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3566              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3566              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=368              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=4139              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3797              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=3797              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com