ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๒ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๒)

            ๘. โลกายติกสุตฺตวณฺณนา
  [๔๘] อฏฺเม โลกายติโกติ วิตณฺฑสตฺเถ โลกายเต กตปริจโย.
เชฏฺเมตํ โลกายตนฺติ ปมํ โลกายตํ. โลกายตนฺติ จ โลกสฺเสว อายตนํ, ๑-
พาลปุถุชฺชนโลกสฺส อายตนํ, ๑- มหนฺตคมฺภีรนฺติ อุปติฏฺ ๒- ปริตฺตํ
ฉวทิฏฺิคตํ. ๓- เอกตฺตนฺติ เอกสภาวํ, นิจฺจภาวเมวาติ ๔- ปุจฺฉติ. ปุถุตฺตนฺติ
ปุริมสภาเวน นานาสภาวํ, เทวมนุสฺสาทิภาเวน ปมํ หุตฺวา ปุจฺฉา น โหตีติ อุจฺเฉทํ
สนฺธาย ปุจฺฉติ. เอวเมตฺถ "สพฺพมตฺถิ, สพฺพเมกตฺตนฺ"ติ อิมา เทฺวปิ
สสฺสตทิฏฺิโย, "สพฺพํ นตฺถิ, สพฺพํ ปุถุตฺตนฺ"ติ อิมา เทฺว อุจฺเฉททิฏฺิโยติ
เวทิตพฺพา. อฏฺมํ.
@เชิงอรรถ: ฉ. อายตํ        สี. อุปฏฺิตํ, ฉ.ม. อุปธาริตพฺพํ
@ สี. สาสวํ ทิฏฺิคตํ, ฉ.ม. ภาวํ ทิฏฺิคตํ  ฉ.ม. นิจฺจสภาวเมว             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๒ หน้า ๘๖. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1918              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1918              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=175              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=16&A=2058              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1861              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1861              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com