ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๑ ภาษาบาลีอักษรไทย สํ.อ. (สารตฺถ.๑)

           ๔. ปมมารปาสสุตฺตวณฺณนา
   [๑๔๐] จตุตฺเถ โยนิโสมนสิการาติ อุปายมนสิกาเรน. โยนิโสสมฺมปฺปธานาติ
อุปายวิริเยน การณวิริเยน. วิมุตฺตีติ อรหตฺตผลวิมุตฺติ. อชฺฌภาสีติ
"อยํ อตฺตนา วิริยํ กตฺวา อรหตฺตํ ปตฺวาปิ น ตุสฺสติ, อิทานิ อญฺเสํปิ
`ปาปุณถา'ติ ๓- อุสฺสาหํ กโรติ, ปฏิพาหิสฺสามิ นนฺ"ติ จินฺเตตฺวา อภาสิ.
   มารปาเสนาติ กิเลสปาเสน. เย ทิพฺพา เย จ มานุสาติ เย
ทิพฺพกามคุณสงฺขาตา มานุสกกามคุณสงฺขาตา จ มารปาสา นาม อตฺถิ, สพฺเพหิ
เตหิ ตฺวํ พนฺโธติ ๔- วทติ. มารพนฺธนพนฺโธติ มารพนฺธเนน พนฺโธ,
มารพนฺธเน วา พนฺโธ. น เม สมณ โมกฺขสีติ สมณ ตฺวํ มม วิสยโต น
มุจฺจิสฺสสิ. จตุตฺถํ.             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๑ หน้า ๑๖๓. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=4256              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=4256              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=425              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=15&A=3367              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2960              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2960              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_15

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com