ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๑๐ ภาษาบาลีอักษรไทย ม.อ. (ปปญฺจ.๔)

           ๘. นครวินฺเทยฺยสุตฺตวณฺณนา
   [๔๓๕] เอวมฺเม สุตนฺติ นครวินฺเทยฺยสุตฺตํ. ๔- ตตฺถ สมวิสมํ
จรนฺตีติ กาเลน สมํ จรนฺติ, กาเลน วิสมํ. สมจริยมฺปิ เหตนฺติ สมจริยมฺปิ
หิ เอตํ.
   [๔๓๗] เก อาการาติ กานิ การณานิ. เก อนฺวยาติ กา อนุพุทฺธิโย.
นตฺถิ โข ปน ตตฺถาติ กสฺมา อาห, นนุ อรญฺเ หริตติณจมฺปกวนาทิวเสน
อติมนุญฺา รูปาทโย ปญฺจกามคุณา อตฺถีติ. โน นตฺถิ, น ปเนตํ
วนสณฺเฑน กถิตํ, อิตฺถิรูปาทีนิ ปน สนฺธาเยตํ กถิตํ. ตานิ หิ ปุริสสฺส
จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺนฺติ. ยถาห "นาหํ ภิกฺขเว อญฺ เอกรูปมฺปิ
สมนุปสฺสามิ, ยํ เอวํ ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว
@เชิงอรรถ: ที. มหา. ๑๐/๒๑๔/๑๓๒  ม. ยุคนทฺธาติ   ม. นครวินฺทิยสุตฺตํ
อิตฺถิรูปํ. อิตฺถิรูปํ ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺตี"ติ ๑-
วิตฺถาเรตพฺพํ. เสสํ สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ.
          ปปญฺจสูทนิยา มชฺฌิมนิกายฏฺกถาย
          นครวินฺเทยฺยสุตฺตวณฺณนา นิฏฺิตา.
            -----------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๐ หน้า ๒๕๔-๒๕๕. http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=6476              The Pali Atthakatha in Roman :- http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=6476              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=832              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://www.84000.org/tipitaka/read/r.php?B=14&A=10675              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://www.84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=10535              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://www.84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=10535              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ http://www.84000.org/tipitaka/read/?index_14

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com