ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 202อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 203อ่านอรรถกถา 22 / 204อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ กิมพิลวรรคที่ ๑
๓. อาชานิยสูตร

               อรรถกถาอาชานิยสูตรที่ ๓               
               พึงทราบวินิจฉัยในอาชานิยสูตรที่ ๓ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อาชฺชเวน ได้แก่ ด้วยความตรง คือด้วยการไปไม่คด.
               บทว่า ชเวน คือ ด้วยฝีเท้าเร็ว.
               บทว่า มทฺทเวน คือ ด้วยมีสรีระอ่อนโยน.
               บทว่า ขนฺติยา คือ ด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้น.
               บทว่า โสรจฺเจน คือ ด้วยความมีปกติสะอาด.
               ในภิกษุวาระ [วาระว่าด้วยภิกษุ] พึงทราบวินิจฉัยดังนี้.
               บทว่า อาชฺชวํ ได้แก่ ความไปตรงแห่งญาณ.
               บทว่า ชโว ได้แก่ ความดำเนินไปแห่งญาณอันกล้า.
               บทว่า มทฺทวํ คือ ความอ่อนโยนเป็นปกติ.
               บทว่า ขนฺติ ได้แก่ ความอดทนด้วยความอดกลั้นนั่นแล.
               บทว่า โสรจฺจํ คือ มีความสะอาดเป็นปกติทีเดียว

               จบอรรถกถาอาชานิยสูตรที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปัญจมปัณณาสก์ กิมพิลวรรคที่ ๑ ๓. อาชานิยสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 202อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 203อ่านอรรถกถา 22 / 204อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=5764&Z=5778
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1891
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1891
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :