ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 39อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 40อ่านอรรถกถา 21 / 41อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ จักกวรรคที่ ๔
๑๐. อุทายสูตร

               อรรถกถาอุทายิสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในอุทายิสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อภิสงฺขตํ คือ ทำให้เป็นกอง.
               บทว่า นิรารมฺภํ คือ เว้นความปรารภสัตว์.
               บทว่า ยญฺญํ คือ ไทยธรรม. จริงอยู่ ไทยธรรมนั้น เขาเรียกว่ายัญ เพราะเขาพึงบูชา.
               บทว่า กาเลน คือ ตามกาลอันควร คือเหมาะ.
               บทว่า อุปสํยนฺติ คือ ย่อมเข้าไปถึง.
               บทว่า กุลํ คตึ ความว่า ผู้ก้าวล่วงแล้วซึ่งตระกูลในวัฏฏะ และคติในวัฏฏะ.
               บทว่า ปุญฺญสฺส โกวิทา ความว่า ความฉลาดในบุญที่เป็นไปในภูมิ ๔.
               บทว่า ยญฺเญ คือ ในทานตามปกติ.
               บทว่า สทฺเธ คือ ในทานอุทิศเพื่อผู้ตาย.
               บทว่า หุญฺญํ กตฺวา ความว่า จัดไทยธรรมให้เป็นของควรบูชา.
               บทว่า สุกฺเขตฺเต พฺรหฺมจาริสุ ความว่า ในเนื้อนาที่ดี กล่าวคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์.
               บทว่า สมฺปตฺตํ คือ ถึงดีแล้ว.
               บทว่า ทกฺขิเณยฺเยสุ ยํ กตํ ความว่า ยัญที่สำเร็จในทักษิไณยบุคคลผู้สมควร เป็นอันบุคคลบูชาเซ่นสรวงถึงดีแล้ว.
               บทว่า สทฺโธ ความว่า ชื่อว่าผู้มีศรัทธา เพราะเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์.
               บทว่า มุตฺเตน เจตสา ได้แก่ มีใจสละแล้ว. ท่านแสดงการบริจาคด้วยน้ำใจเสียสละด้วยบทนี้แล.

               จบอรรถกถาอุทายิสูตรที่ ๑๐               
               จบจักกวรรควรรณนาที่ ๔               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. จักกสูตร
                         ๒. สังคหสูตร
                         ๓. สีหสูตร
                         ๔. ปสาทสูตร
                         ๕. วัสสการสูตร
                         ๖. โทณสูตร
                         ๗. อปริหานิสูตร
                         ๘. ปฏิลีนสูตร
                         ๙. อุชชยสูตร
                         ๑๐. อุทายสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ จักกวรรคที่ ๔ ๑๐. อุทายสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 39อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 40อ่านอรรถกถา 21 / 41อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=1154&Z=1187
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=7905
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=7905
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :