ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 109อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 110อ่านอรรถกถา 21 / 111อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ วลาหกวรรคที่ ๑
๑๐. อาสีวิสสูตร

               อรรถกถาอาสีวิสสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในอาสีวิสสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อาคตวิโส น โฆรวิโส ความว่า พิษของอสรพิษแล่น แต่ไม่ร้าย ไม่เบียดเบียนตลอดกาลนาน.
               แม้ในบทที่เหลือก็นัยนี้แล.

               จบอรรถกถาอาสีวิสสูตรที่ ๑๐               
               จบวลาหกวรรควรรณนาที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. วลาหกสูตรที่ ๑
                         ๒. วลาหกสูตรที่ ๒
                         ๓. กุมภสูตร
                         ๔. อุทกรหทสูตร
                         ๖. อัมพสูตร
                         ๗. มูสิกาสูตร
                         ๘. พลิพัททสูตร
                         ๙. รุกขสูตร
                         ๑๐. อาสีวิสสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ วลาหกวรรคที่ ๑ ๑๐. อาสีวิสสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 109อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 110อ่านอรรถกถา 21 / 111อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=3026&Z=3059
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8542
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8542
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :