ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1746อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1747อ่านอรรถกถา 19 / 1748อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ อภิสมยวรรคที่ ๖
๑. นขสิขาสูตร

               อรรถกถาอภิสมยวรรคที่ ๖               
               อภิสมยวรรค ท่านให้พิสดารแล้วในอภิสมยสังยุต ในนิทานวรรคแล.

               จบอรรถกถาอภิสมยวรรคที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ ปปาตวรรคที่ ๔                ๘. ฉิคคฬสูตรที่ ๒ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1744                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ อามกธัญญเปยยาล                ปฐมวรรคที่ ๗ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1757

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. นขสิขาสูตร
                         ๒. โปกขรณีสูตร
                         ๓. สัมเภชชสูตรที่ ๑
                         ๔. สัมเภชชสูตรที่ ๒
                         ๕. ปฐวีสูตรที่ ๑
                         ๖. ปฐวีสูตรที่ ๒
                         ๗. สมุททสูตรที่ ๑
                         ๘. สมุททสูตรที่ ๒
                         ๙. ปัพพตูปมาสูตรที่ ๑
                         ๑๐. ปัพพตูปมาสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สัจจสังยุตต์ อภิสมยวรรคที่ ๖ ๑. นขสิขาสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1746อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1747อ่านอรรถกถา 19 / 1748อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=10772&Z=10787
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8410
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8410
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :