ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 103อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 104อ่านอรรถกถา 17 / 105อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อัตตทีปวรรคที่ ๕
นันทิขยสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการสิ้นความยินดีเป็นเหตุหลุดพ้นจากทุกข์

               อรรถกถานันทิขยสูตรที่ ๑-๒               
               ในสูตรที่ ๑-๒ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
               คำว่า นนฺทิกฺขยา ราคกฺขโย ราคกฺขยา นนฺทิกฺขโย เพราะความเพลิดเพลินสิ้นไป ราคะก็สิ้นไป. เพราะราคะสิ้นไป ความเพลิดเพลินก็สิ้นไปนี้ ท่านกล่าวไว้เพื่อกระทำให้ต่างจากอรรถแห่งคำเหล่านี้ว่า นนฺทิ หรือว่า ราโค.
               อนึ่ง บุคคลเมื่อเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทานุปัสสนา ชื่อว่าย่อมละนันทิ ความเพลิดเพลิน เมื่อคลายความกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนา ชื่อว่าย่อมละราคะ.
               ด้วยอันดับคำเพียงเท่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้วิปัสสนาจบลงแล้ว ทรงแสดงมรรคจิตในที่นี้ว่า เพราะราคะสิ้นไป นันทิก็สิ้นไป ดังนี้แล้วแสดงผลจิตว่า เพราะนันทิ-ราคะสิ้น จิตหลุดพ้นแล้วแล.

               จบอรรถกถานันทิขยสูตรที่ ๑-๒               
               จบอัตตทีปวรรค               
               จบอรรถกถามูลปัณณาสก์               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อัตตทีปสูตร
                         ๒. ปฏิปทาสูตร
                         ๓. อนิจจสูตรที่ ๑
                         ๔. อนิจจสูตรที่ ๒
                         ๕. สมนุปัสสนาสูตร
                         ๖. ปัญจขันธสูตร
                         ๗. โสณสูตรที่ ๑
                         ๘. โสณสูตรที่ ๒
                         ๙. นันทิขยสูตรที่ ๑
                         ๑๐. นันทิขยสูตรที่ ๒.
               จบมูลปัณณาสก์.               
               -----------------------------------------------------               

               รวมวรรคที่มีในมูลปัณณาสก์นี้ คือ
                         ๑. นกุลปิตาวรรค
                         ๒. อนิจจวรรค
                         ๓. ภารวรรค
                         ๔. นตุมหากวรรค
                         ๕. อัตตทีปวรรค
               รวม ๕ วรรค ปฐมปัณณาสก์ก็เรียกในขันธสังยุตนั้น.
-----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ขันธสังยุตต์ มูลปัณณาสก์ อัตตทีปวรรคที่ ๕ นันทิขยสูตรที่ ๒ ว่าด้วยการสิ้นความยินดีเป็นเหตุหลุดพ้นจากทุกข์ จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 103อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 104อ่านอรรถกถา 17 / 105อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=1173&Z=1199
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :