ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 94อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 96อ่านอรรถกถา 16 / 98อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ ทสพลวรรคที่ ๓
สมณพราหมณสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๑๐               
               สมณพราหมณสูตรที่ ๑๐ ทุกคำก็ง่ายทั้งนั้น.
               ในสูตรทั้งสองนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการแทงตลอดสัจจะ ๔.

               จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๑๐               
               จบอรรถกถาทสพลวรรคที่ ๓               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ทสพลสูตรที่ ๑
                         ๒. ทสพลสูตรที่ ๒
                         ๓. อุปนิสสูตร
                         ๔. อัญญติตถิยสูตร
                         ๕. ภูมิชสูตร
                         ๖. อุปวาณสูตร
                         ๗. ปัจจยสูตร
                         ๘. ภิกขุสูตร
                         ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
                         ๑๐. สมณพราหมสูณตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ ทสพลวรรคที่ ๓ สมณพราหมณสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 94อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 96อ่านอรรถกถา 16 / 98อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=1146&Z=1178
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1520
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1520
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :