ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 660อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 662อ่านอรรถกถา 16 / 663อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค โอปัมมสังยุตต์
กูฏาคารสูตร

               โอปัมมสังยุตต์               
               อรรถกถากูฏาคารสูตรที่ ๑               
               โอปัมมสังยุต กูฏาคารสูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.
               ชื่อว่า กูฏงฺคมา เพราะไปรวมที่ยอด. ชื่อว่า กูฏสโมสรณา เพราะรวมกันที่ยอด.
               บทว่า กูฏสมุคฺฆาตา ความว่า เมื่อรื้อยอดเรือน.
               บทว่า อวิชฺชาสมุคฺฆาตา ความว่า เพราะถอนอวิชชาได้ด้วยอรหัตมรรค.
               บทว่า อปฺปปตฺตา ได้แก่ เป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่อยู่ปราศจากสติ.

               จบอรรถกถากูฏาคารสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค โอปัมมสังยุตต์ กูฏาคารสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 660อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 662อ่านอรรถกถา 16 / 663อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6950&Z=6962
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5447
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5447
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :