ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 657อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 658อ่านอรรถกถา 16 / 659อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลักขณสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒
สิกขมานาสูตรที่ ๙

               อรรถกถาภิกขุนีสูตรที่ ๘ เป็นต้น               
               แม้ในเรื่องของนางภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรีก็มีวินิจฉัยอย่างนี้เหมือนกันแล.

               จบอรรถกถาภิกขุนีสูตรที่ ๘ เป็นต้น               
               จบอรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. กูปนิมุคคสูตร
                         ๒. คูถขาทิสูตร
                         ๓. นิจฉวิตถีสูตร
                         ๔. มังคุฬิตถีสูตร
                         ๕. โอกิลินีสูตร
                         ๖. สีสัจฉินนสูตร
                         ๗. ภิกขุสูตร
                         ๘. ภิกขุนีสูตร
                         ๙. สิกขมานาสูตร
                         ๑๐. สามเณรสูตร
                         ๑๑. สามเณรีสูตร
               จบลักขณสังยุตต์ที่ ๗               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลักขณสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒                ภิกขุสูตรที่ ๗ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=656                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค โอปัมมสังยุตต์                กูฏาคารสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=662

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลักขณสังยุตต์ ทุติยวรรคที่ ๒ สิกขมานาสูตรที่ ๙ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 657อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 658อ่านอรรถกถา 16 / 659อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6908&Z=6914
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :