ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 592อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 595อ่านอรรถกถา 16 / 597อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ จตุตถวรรคที่ ๔
มาตุสูตร

               อรรถกถามาตุสูตรที่ ๗ เป็นต้น               
               พึงทราบวินิจฉัยในมาตุสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า มาตุปิ เหตุ ความว่า เขาถูกพวกโจรถามในดงอย่างนี้ว่า ถ้าท่านพูดเท็จ เราจักปล่อยมารดาของท่าน ถ้าไม่พูดเท็จ เราจักไม่ปล่อยดังนี้ ไม่พึงพูดเท็จทั้งที่รู้อยู่ เพราะเหตุแม้แห่งมารดา เพราะมารดานั้นอยู่ในเงื้อมมือของโจร.
               แม้ในบทอื่นแต่นี้ ก็มีนัยเหมือนกันแล.

               จบอรรถกถามาตุสูตรที่ ๗ เป็นต้น               
               จบอรรถกถาลาภสักการะสังยุตที่ ๕               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. ภินทิสูตร
                         ๒. มูลสูตร
                         ๓. ธรรมสูตรที่ ๑
                         ๔. ธรรมสูตรที่ ๒
                         ๕. ปักกันตสูตร
                         ๖. รถสูตร
                         ๗. มาตุสูตร
                         ๘. ปิตุสูตร ๙. ภาตุสูตร ๑๐. ภคินิสูตร ๑๑. ปุตตสูตร ๑๒. ธีตุสูตร ๑๓. ปชาปติสูตร
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ จตุตถวรรคที่ ๔                รถสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=592                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ราหุลสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑                จักขุสูตรที่ ๑ http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=599

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ จตุตถวรรคที่ ๔ มาตุสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 592อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 595อ่านอรรถกถา 16 / 597อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=6360&Z=6374
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5231
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5231
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :