ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 547อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 549อ่านอรรถกถา 16 / 551อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑
อสนิสูตรที่ ๖

               อรรถกถาอสนิสูตรที่ ๖               
               พึงทราบวินิจฉัยในอสนิสูตรที่ ๖ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า กํ ภิกฺขเว อสนิวิจกฺกํ ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฟ้าผ่าลงมาทำลายบนศีรษะใคร.
               บทว่า อปฺปตฺตมานสํ คือ พระอรหัตผลอันตนยังไม่บรรลุ.
               พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส เพราะปรารถนาความทุกข์แก่สัตว์ก็หามิได้ แต่ตรัสอย่างนี้ เพื่อแสดงโทษด้วยประการฉะนี้. ความจริง ฟ้าผ่าลงบนศีรษะให้อัตภาพเดียวเท่านั้นฉิบหาย คนผู้มีจิตติดลาภสักการะและสรรเสริญ ย่อมแสวงอนันตทุกข์ในนรกเป็นต้น.

               จบอรรถกถาอสนิสูตรที่ ๖               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ลาภสักการสังยุตต์ ปฐมวรรคที่ ๑ อสนิสูตรที่ ๖ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 547อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 549อ่านอรรถกถา 16 / 551อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=5981&Z=5990
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=5125
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=5125
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :