ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 389อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 390อ่านอรรถกถา 16 / 391อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ ทสกัมมปถวรรคที่ ๓
อสมาหิตสูตรที่ ๑

               ธาตุสังยุตต์               
               ทสกัมมปถวรรคที่ ๓               
               อรรถกถาอสมาหิตสูตรที่ ๑               
               ในสูตรอื่นจากวรรคที่ ๒ นี้ อสมาหิตสูตรที่ ๑ (ข้อ ๓๙๐) พระองค์ตรัสด้วยอำนาจแห่งธรรมมีอัสสัทธาเป็นต้น ๕ อย่าง.
               ทุสสีลสูตรที่ ๒ (ข้อ ๓๙๑) ก็ตรัสเช่นนั้น.
               แต่ในอสมาหิตสูตรที่ ๑ พระองค์ตรัส อสมาหิต บท เป็นบทที่ ๔.
               ในทุสสีลสูตรที่ ๒ พระองค์ตรัส ทุสสีล บท เป็นบทที่ ๔.
               เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ เป็นอันตรัสตามอัธยาศัยของบุคคลผู้จะตรัสรู้.
               บทว่า อสมาหิตา ในสูตรที่ ๑ นี้ ความว่า เว้นจากอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ.
               บทว่า ทุสฺสีลา แปลว่า ไม่มีศีล.
               สูตรที่ ๓ พระองค์ตรัสด้วยอำนาจอัธยาศัยของบุคคลผู้จะตรัสรู้.
               สูตรที่ ๔ ตรัสด้วยอำนาจกรรมบถ ๗.
               สูตรที่ ๕ ตรัสด้วยอำนาจกรรมบถ ๑๐.

               จบอรรถกถาอสมาหิตสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ธาตุสังยุตต์ ทสกัมมปถวรรคที่ ๓ อสมาหิตสูตรที่ ๑ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 389อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 390อ่านอรรถกถา 16 / 391อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=4373&Z=4391
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3602
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3602
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :