ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 305อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 309อ่านอรรถกถา 16 / 311อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์
อันตรไปยยาลที่ ๙

               อรรถกถาอันตรเปยยาลที่ ๙               
               อรรถกถาสัตถุสูตรเป็นต้น               
               เบื้องหน้าแต่นี้ ๑๒ สูตรที่เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า สตฺถา ปริเยสิตพฺโพ ดังนี้ ชื่อว่า อันตรเปยยาลวรรค. พระสูตรทั้งหมดนั้น ท่านกล่าวตามอัธยาศัยของเวไนยบุคคลผู้ตรัสรู้โดยประการนั้นๆ.
               ในบทเหล่านั้น บทว่า สตฺถา ได้แก่ ผู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตาม พระสาวกก็ตาม ซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้ได้มรรคญาณ นี้ชื่อว่าศาสดา ศาสดานั้นพึงแสวงหา.
               บทว่า สิกฺขา กรณียา ได้แก่ พึงทำสิกขาทั้ง ๓ อย่าง.
               บรรดาโยคะเป็นต้น บทว่า โยโค ได้แก่ การประกอบ.
               บทว่า ฉนฺโท ได้แก่ ความพอใจในกุศล คือความเป็นผู้ใคร่จะทำ.
               บทว่า อุสฺโสฬฺหิ ได้แก่ ความเพียรที่มีประมาณยิ่งที่ทนต่อสิ่งทั้งปวง.
               บทว่า อปฺปฏิวานี แปลว่า ไม่ถอยกลับ.
               บทว่า อาตปฺปํ ได้แก่ ความเพียรอันทำกิเลสให้ร้อนทั่วคือวิริยะนั่นเอง.
               บทว่า สาตจฺจํ ได้แก่ การกระทำเป็นไปติดต่อ.
               บทว่า สติ ได้แก่ สติที่กำหนดสัจจะ ๔ เป็นอารมณ์ ด้วยอำนาจชราและมรณะเป็นต้น.
               บทว่า สมฺปชญฺญํ ได้แก่ ญาณเช่นนั้นแหละ.
               บทว่า อปฺปมาโท ได้แก่ ความไม่ประมาทในการเจริญสัจจะ.
               คำที่เหลือในบททั้งปวงมีอรรถง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาอันตรเปยยาลที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ อันตรไปยยาลที่ ๙ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 305อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 309อ่านอรรถกถา 16 / 311อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=3500&Z=3539
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3241
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3241
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :