ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 279อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 305อ่านอรรถกถา 16 / 309อ่านอรรถกถา 16 / 725
อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์
สมณพราหมณวรรคที่ ๘

               อรรถกถาสมณพราหมณวรรคที่ ๘               
               ในสมณพราหมณวรรค ท่านแบ่งบทหนึ่งๆ ในชราและมรณะเป็นต้นออกเป็นสูตรหนึ่งๆ รวมเป็น ๑๑ สูตร มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสมณพราหมณวรรคที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

               หัวข้อแห่งวรรค :-
                         ๑. พุทธวรรค
                         ๒. อาหารวรรค
                         ๓. ทสพลวรรค
                         ๔. กฬารขัตติยวรรค
                         ๕. คหปติวรรค
                         ๖. ทุกขวรรค
                         ๗. มหาวรรค
                         ๘. สมณพราหมณวรรค
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมัยสังยุตต์ สมณพราหมณวรรคที่ ๘ จบ.
อ่านอรรถกถา 16 / 1อ่านอรรถกถา 16 / 279อรรถกถา เล่มที่ 16 ข้อ 305อ่านอรรถกถา 16 / 309อ่านอรรถกถา 16 / 725
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=16&A=3453&Z=3499
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3235
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3235
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :