ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 928อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 933อ่านอรรถกถา 15 / 938อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค สักกสังยุต ทุติยวรรคที่ ๒
ทุติยสักกนมัสนสูตรที่ ๙

               อรรถกถาทุติยสักกนมัสสนสูตรที่ ๙               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสักกนมัสสนสูตรที่ ๙ ต่อไปนี้ :-
               บทว่า ภควนฺตํ นมสฺสติ ความว่า ท้าวสักกะพาดผ้าสองชั้นเฉวียงบ่า นั่งคุกเข่าแบบพรหม ประณมมือเหนือพระเศียร.
               บทว่า โส ยกฺโข ได้แก่ สัตว์นั้น.
               บทว่า อโนมนามํ ได้แก่ มีพระนามไม่ทรามด้วยพระนามอันเป็นนิมิตแห่งคุณ เพราะไม่มีความทรามด้วยคุณทั้งปวง.
               บทว่า อวิชฺชาสมติกฺกมา ได้แก่ ก้าวล่วงอวิชชาอันมีวัฏฏะเป็นมูล อันปกปิดอริยสัจ ๔ เป็นต้น.
               บทว่า เสกฺขา ได้แก่ พระเสกขะ ๗ จำพวก.
               บทว่า อปจฺจยารามา คือ ยินดีในการกำจัดวัฏฏะ.
               บทว่า สิกฺขเร แปลว่า ย่อมศึกษา.

               จบอรรถกถาทุติยสักกนมัสสนสูตรที่ ๙               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค สักกสังยุต ทุติยวรรคที่ ๒ ทุติยสักกนมัสนสูตรที่ ๙ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 928อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 933อ่านอรรถกถา 15 / 938อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=7579&Z=7612
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=8648
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=8648
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :