ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 198อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 15 / 202อ่านอรรถกถา 15 / 956
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ฆัตวาวรรคที่ ๘
รถสูตรที่ ๒

               อรรถกถารถสูตรที่ ๒               
               พึงทราบวินิจฉัยในรถสูตรที่ ๒ ต่อไป :-
               ธงชื่อว่าเป็นสง่า เพราะอรรถว่าเป็นเครื่องปรากฏ (แห่งรถนั้น).
               บทว่า ธโช รถสฺส ความว่า ก็นักรบนั้นเห็นธงแต่ที่ไกล คือบนยอดแห่งสงครามใหญ่ ย่อมทราบว่า รถนี้เป็นของพระราชาพระนามโน้น เพราะฉะนั้น รถนั้นจึงปรากฎได้ (ด้วยธงนั้น) ด้วยคำนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ธโช รถสฺส ปญฺญาณํ แปลว่า ธงเป็นความสง่าของรถ ดังนี้.
               แม้ไฟ ก็ย่อมปรากฏด้วยควันแต่ที่ไกลเหมือนกัน.
               แม้แว่นแคว้นคือแคว้นโจฬะ แคว้นปัณฑุ ก็ย่อมสง่าปรากฎด้วยพระราชา.
               ส่วนหญิง แม้เป็นพระธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ย่อมสง่าปรากฎด้วยภัสดาว่า ผู้นี้เป็นภรรยาของผู้นี้นั่นแหละ
               เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ธูโม ปญฺญาณมคฺคิโน เป็นอาทิ แปลว่า ควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟเป็นต้น ดังนี้.

               จบอรรถกถารถสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เทวตาสังยุต ฆัตวาวรรคที่ ๘ รถสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 15 / 1อ่านอรรถกถา 15 / 198อรรถกถา เล่มที่ 15 ข้อ 200อ่านอรรถกถา 15 / 202อ่านอรรถกถา 15 / 956
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=15&A=1263&Z=1270
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=2461
The Pali Atthakatha in Roman
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=2461
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :